Skip to main content

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Właścicielem i administratorem strony jest firma Soft Communication Danuta Moreń, zwaną w dalszej części Organizatorem, z siedzibą w Warszawie 00-410, ul. Solec 18 lok. A44, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Józefowa pod numerem 7655, posiadającą numer NIP: 532-111-60-74 i numer REGON: 142470900.
 • Użytkownikiem serwisu lub Uczestnikiem szkolenia mogą być podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.softcommunication.pl, a także warunki rejestracji i uczestnictwa w szkoleniach Organizatora.

§ 2 Rejestracja na szkolenie

 • Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.softcommunication.pl, na profilu Organizatora na portalu Facebook i/lub na plakatach informacyjnych.
 • Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona/zarejestrowana na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.softcommunication.pl lub zgłoszona mailowo lub telefonicznie bezpośrednio u Organizatora, po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej za udział w szkoleniu.
 • Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją terminu oraz kosztów szkolenia określonych w formularzu zgłoszeniowym, a także z akceptacją niniejszego regulaminu.
  Liczba miejsc dla Uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Organizator, w niektórych przypadkach, przewiduje udzielenie rabatów:
  0.w wysokości 10% w przypadku zgłoszenia tej samej osoby na więcej niż trzy szkolenia organizowane przez firmę Soft Communication w cyklu Akademia Badań Klinicznych
  1.w wysokości 10% dla członków wybranych organizacji studenckich, w przypadku współpracy z daną organizacją studencką na rzecz organizacji cyklu szkoleń
  2.w wysokości 50% dla studentów niepełnosprawnych
 • 1.Opłata za udział w szkoleniu obejmuje:
  – koszt uczestnictwa w szkoleniu
  – materiały szkoleniowe w wersji papierowej w przypadku szkoleń stacjonarnych lub elektronicznej w przypadku szkoleń online wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu w przypadku szkoleń stacjonarnych
  – wydanie oraz jednorazową wysyłkę pocztową* certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu w przypadku szkoleń online; jeśli zaistnieje potrzeba ponownej przesyłki certyfikatu, jej koszt ponosi uczestnik szkolenia *na terenie Polski

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 • Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni roboczych przed wskazanym w formularzu zgłoszeniowym terminem szkolenia otwartego oraz do 3 dni roboczych przed wskazanym w formularzu zgłoszeniowym terminem szkolenia akademickiego, osoba dokonująca rezerwacji nie zostanie obciążona kosztem szkolenia.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji, Uczestnik jest zobowiązany zapłacić 100% wartości szkolenia.
 • Organizator dopuszcza możliwość odbycia szkolenia przez Uczestnika, który zrezygnował ze szkolenia bądź był nieobecny na szkoleniu, w innym terminie i/lub miejscu.
 • Organizator dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany Uczestnika szkolenia, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na jeden dzień przed terminem szkolenia.
 • Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać drogą elektroniczną, poprzez przesłanie do Organizatora na adres szkolenia@soft-comm.pl pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
  Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu pisma do Organizatora.
 • W przypadku wpłynięcia pisma do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników.
 • W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z Uczestników.
 • W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia, lub otrzyma możliwość odbycia szkolenia w innym terminie i/lub miejscu lub odbycia innego szkolenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie.
 • W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

§ 4 Płatność za szkolenie

 • Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego Alior Bank S.A. 81 2490 0005 0000 4530 3127 3558, wpisując w tytule płatności imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny:
  1.do 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia albo
  2.w ciągu 7 dni na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT, którą Uczestnik szkolenia otrzyma w dniu szkolenia
 • Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.
 • Jeżeli Instytucja lub Osoba fizyczna jest zwolniona z podatku VAT oraz posiada dokument potwierdzający, wtedy cena szkolenia netto równa się brutto.
 • W przypadku faktur wystawianych dla Instytucji lub jednoosobowych działalności gospodarczych kwota brutto za szkolenie równa się kwocie netto plus podatek VAT.

§ 5 Prawa autorskie

 • Wszystkie szkolenia organizowane przez Organizatora są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami).

§ 6 Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej: „RODO”) w związku z uczestnictwem w szkoleniach, rejestracją na szkolenia poprzez serwis internetowy www.softcommunication.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności, jest firma Soft Communication Danuta Moreń, z siedzibą w Warszawie 00-410, ul. Solec 18 lok. A44, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Józefowa pod numerem 7655, posiadającą numer NIP: 532-111-60-74 i numer REGON: 142470900.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
  1.zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie Portalu,
 • 2.przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
  3.umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  4.obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  5.analitycznym i statystycznym.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • Dane osobowe mogę zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wykonującym usługi na rzecz Organizatora, takim jak: dostawca płatności, biuro księgowe, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (trenerzy, współorganizatorzy).
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub bezterminowo (do odwołania przez zgody na przetwarzanie danych osobowych). Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych, w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku rejestracji na szkolenie poprzez portal www.softcommunication.pl lub w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności; spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
 • Zgłaszając się na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z działalnością szkoleniową oraz w celach marketingowych związanych ze szkoleniami prowadzonymi przez Organizatora, zgodnie z RODO.
 • Deklarując udział w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie Jej/Jego wizerunku poprzez publikację zdjęć, nagrań, filmów dokumentujących udział w szkoleniu, na łamach publikacji związanych ze szkoleniami, na stronach internetowych Organizatora oraz za pośrednictwem mediów/kanałów dystrybucji informacji o szkoleniach.
 • W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Każdy ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: biuro@soft-comm.pl Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, istnieje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Platforma www.softcommunication.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w przeglądarce.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 • Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Korzystanie z serwisu, a także zgłoszenie i udział w szkoleniu jest równoznaczne z tym, że zarówno Uczestnik, jak i Instytucja Zgłaszająca potwierdzają, że zapoznali się, akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.