Skip to main content
 • Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Soft Communication z siedzibą w Warszawie
  przy ul. Solec 18 lok. A44, 00-410 Warszawa.
 • Inspektor ochrony danych
  Może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:
  a) e-maila: iodo@soft-comm.pl,
  b) drogą pocztową: Inspektor Ochrony Danych, ul. Solec 18 lok. A44, 00-410 Warszawa.
  Cel i podstawy przetwarzania
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji szkolenia – zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym
  celu, art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  b) finansowo – księgowym – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa
  m.in. podatkowych, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  c) marketingu produktów i usług – zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w
  określonym celu, art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  Odbiorcy danych osobowych
 • Przewidywane kategorie odbiorców danych:
  a) upoważnieni pracownicy firmy Soft Communication z siedzibą w Warszawie przy ul.
  Solec 18 lok. A44, 00-410 Warszawa;
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługi IT, zapewnienia
  infrastruktury szkoleniowej).
 • Okres przechowywania danych:
  Państwa dane zgromadzone w celu realizacji szkolenia będą przechowywane do zakończenia
  procesu szkoleniowego. Do celów finansowo-księgowych Państwa dane będą przetwarzane do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów marketingowych, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) usunięcia danych osobowych;
  5) przenoszenia danych;
  6) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
  – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Soft Communication w ramach zawieranych z Państwem umów.